Versie 1.0

Privacybeleid Otterman Techniek

Privacy statement

Wij respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door Otterman Techniek B.V., voor zover zij daarvoor althans als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG is aan te merken. Otterman Techniek B.V. houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming. Zij neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de entiteit Otterman techniek B.V. Wij zijn gevestigd aan de Handelsstraat 40, 7772 TR Hardenberg. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0523-261683 en per e-mail via [email protected]

BETROKKENEN
Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Otterman Techniek B.V. als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (ook wel de betrokkenen genoemd), met uitzondering van werknemers van Otterman Techniek B.V. Derhalve geldt deze verklaring in ieder geval voor (medewerkers van) klanten, leveranciers, potentiële klanten en overige relaties van Otterman Techniek B.V., alsmede voor bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven of andere (commerciële e-mails) van Otterman Techniek B.V.

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN BRON

Wij verwerken persoonsgegevens die uzelf, uw werkgever, uw debiteur of crediteur, dan wel andere (officiële) instanties zoals de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel aan ons heeft verstrekt. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij kunnen herleiden uit uw bezoek aan onze website.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

– contactgegevens, persoonsgegevens in (financiële) administratie, (e-mail)correspondentie en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor Otterman techniek B.V. om haar dienstverlening goed uit te kunnen voeren;

– contactgegevens die u ons in eerste instantie mondeling heeft verstrekt waaronder gegevens op visitekaartjes;

– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld in het contactformulier op onze website;
– persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën zoals:

  • IP-nummer;
  • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
  • of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;

– persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

  • gegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn;
  • gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het

Kadaster;

  • persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) websites

Otterman Techniek B.V. verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens.

 RECHTSGROND

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden (zoals opgesomd in artikel 6 AVG):

Toestemming
Als u toestemming heeft verleend mogen wij uw persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toesturen van nieuwsbrieven. U heeft het recht om een reeds gegeven toestemming weer in te trekken.

Overeenkomst waarbij u partij bent
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting
Otterman Techniek B.V. is in bepaalde situaties verplicht persoonsgegevens te verwerken.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij of een derde partij daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Die verwerking mag vervolgens geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Vitaal belang
In bepaalde situaties is verwerking noodzakelijke om vitale belangen van de betrokkene of een derde te beschermen.

Algemeen belang
De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

DERDEN

Tot uw persoonsgegevens hebben slechts de medewerkers en derden toegang, die zijn belast met of leiding geven aan de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als u daar toestemming voor heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben of als de wet dit van ons vraagt. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij ook gegevens delen omdat dit van vitaal belang is voor degene van wie wij gegevens delen.

Indien derde partijen een (deel van de) verwerking namens Otterman techniek B.V. verrichten (zogenaamde verwerkers), zal Otterman Techniek B.V. met die partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. Bovendien schakelt Otterman Techniek B.V. alleen verwerkers in die afdoende garanties bieden en afdoende maatregelen treffen zodat de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd zal zijn en de verwerking daarvan ook bij hen in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

 

BEWAARTERMIJNEN

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

INFORMATIE EN RECHTEN BETROKKENEN

U heeft in beginsel het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u in beginsel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook kunt u in sommige gevallen aan Otterman Techniek B.V. vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Deze rechten zijn echter niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waar binnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u altijd contact opnemen met Martin Hulsbeek via [email protected]

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u een klacht indienen bij Otterman Techniek B.V. via [email protected]. Mocht Otterman Techniek B.V. uw klacht niet kunnen oplossen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

BEVEILIGING

Otterman Techniek B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen.

We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. De veiligheid van ons dataverkeer houden we voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan ondernemen we meteen actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We melden ze, indien nodig, ook aan de toezichthouder en aan u.

Otterman Techniek B.V. heeft in haar systemen geborgd dat niet iedereen binnen haar organisatie toegang heeft tot persoonsgegevens. De toegang is beperkt tot de medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Betrokkenen kunnen zelf bijdragen aan de bescherming van hun persoonsgegevens door bijvoorbeeld hun eigen account met een sterk wachtwoord te beveiligen.

 

COOKIES
Welke cookies gebruikt Otterman?

Functionele cookies
Otterman maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de diensten en functionaliteiten aan u te kunnen leveren waar u om heeft gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat u bent ingelogd, zodat u op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Otterman gebruik van analytics diensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analytics diensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Otterman verstrekt. Otterman krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analytics dienst deze informatie aan derden verstrekken. Otterman maakt gebruik van de volgende analytics diensten: Facebook Analytics en Google Analytics.

We hebben onze analytics diensten zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om uw privacy te beschermen: We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analytics diensten.

OVERIGE

Wij behouden ons het recht voor om – bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt – deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies.